Hoạt động trong tuần
29 tháng 8 2022 - 4 tháng 9 2022
29/08 08:00 - 17:00 IACR-VIASM Summer School on Cryptography

VIASM

30/08 08:00 - 17:00 IACR-VIASM Summer School on Cryptography

VIASM

31/08 08:00 - 17:00 Hội thảo thường niên 2022 (VIASM Annual Meeting 2022)

The Laurent Schwartz Lecture Hall, Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics (VIASM), 157 Chua Lang Str., Lang Thuong, Dong Da Dist., Hanoi.