Hoạt động trong tuần
30 tháng 3 2020 - 5 tháng 4 2020
30/03 08:30 - 17:30 Singularities and Algebraic Geometry

Tuy Hoa, Phu Yen

31/03 08:30 - 17:30 Singularities and Algebraic Geometry

Tuy Hoa, Phu Yen

04/04 09:00 - 12:00 Khóa học trực tuyến về Toán mô hình (Mathematical Modeling)

Trực tuyến

05/04 09:00 - 12:00 Khóa học trực tuyến về Toán mô hình (Mathematical Modeling)

Trực tuyến

01/04 08:30 - 17:30 Singularities and Algebraic Geometry

Tuy Hoa, Phu Yen

02/04 08:30 - 17:30 Singularities and Algebraic Geometry

Tuy Hoa, Phu Yen

03/04 08:30 - 17:30 Singularities and Algebraic Geometry

Tuy Hoa, Phu Yen