Hoạt động trong tuần
1 tháng 7 2024 - 7 tháng 7 2024
01/07 08:00 - 17:00 Workshop: Vietnam Polymath REU: Student, Research, and Academia

C.101 - Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics (VIASM), 157 Chua Lang Street, Hanoi

08:00 - 17:00 Trường hè “Sinh viên thực tập nghiên cứu khoa học 2024”

Trực tuyến

08:00 - 17:00 Summer school on Galois representations and Reciprocity

Vietnam Institute for Advanced Studies in Mathematics, Hanoi, Vietnam

02/07 08:00 - 17:00 Workshop: Vietnam Polymath REU: Student, Research, and Academia

C.101 - Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics (VIASM), 157 Chua Lang Street, Hanoi

08:00 - 17:00 Trường hè “Sinh viên thực tập nghiên cứu khoa học 2024”

Trực tuyến

08:00 - 17:00 Summer school on Galois representations and Reciprocity

Vietnam Institute for Advanced Studies in Mathematics, Hanoi, Vietnam

03/07 08:00 - 17:00 Workshop: Vietnam Polymath REU: Student, Research, and Academia

C.101 - Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics (VIASM), 157 Chua Lang Street, Hanoi

08:00 - 17:00 Trường hè “Sinh viên thực tập nghiên cứu khoa học 2024”

Trực tuyến

08:00 - 17:00 Summer school on Galois representations and Reciprocity

Vietnam Institute for Advanced Studies in Mathematics, Hanoi, Vietnam

04/07 08:00 - 17:00 Workshop: Vietnam Polymath REU: Student, Research, and Academia

C.101 - Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics (VIASM), 157 Chua Lang Street, Hanoi

08:00 - 17:00 Trường hè “Sinh viên thực tập nghiên cứu khoa học 2024”

Trực tuyến

08:00 - 17:00 Summer school on Galois representations and Reciprocity

Vietnam Institute for Advanced Studies in Mathematics, Hanoi, Vietnam

05/07 08:00 - 17:00 Workshop: Vietnam Polymath REU: Student, Research, and Academia

C.101 - Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics (VIASM), 157 Chua Lang Street, Hanoi

08:00 - 17:00 Trường hè “Sinh viên thực tập nghiên cứu khoa học 2024”

Trực tuyến

08:00 - 17:00 Summer school on Galois representations and Reciprocity

Vietnam Institute for Advanced Studies in Mathematics, Hanoi, Vietnam

06/07 08:00 - 17:00 Trường hè “Sinh viên thực tập nghiên cứu khoa học 2024”

Trực tuyến

08:00 - 17:00 Summer school on Galois representations and Reciprocity

Vietnam Institute for Advanced Studies in Mathematics, Hanoi, Vietnam

07/07 08:00 - 17:00 Trường hè “Sinh viên thực tập nghiên cứu khoa học 2024”

Trực tuyến

08:00 - 17:00 Summer school on Galois representations and Reciprocity

Vietnam Institute for Advanced Studies in Mathematics, Hanoi, Vietnam

hỗ trợ
Hỗ trợ văn phòng
Hỗ trợ thiết bị
Visa information