Hoạt động trong tuần
2 tháng 9 2019 - 8 tháng 9 2019
03/09 08:00 - 17:00 Mini-workshop “PDE 2019 Analysis and Numerics”

C2-714, VIASM

04/09 08:00 - 17:00 Mini-workshop “PDE 2019 Analysis and Numerics”

C2-714, VIASM