Hoạt động trong tuần
3 tháng 6 2024 - 9 tháng 6 2024
04/06 08:00 - 17:00 Kỳ thi mô hình hóa toán học Việt Nam 2024

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM)

09:30 - 10:30 Seminar: Generalized differentiation at infinity and its applications

Địa điểm

06/06 08:00 - 17:00 Kỳ thi mô hình hóa toán học Việt Nam 2024

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM)

08:30 - 11:30 Hội thảo: Đào tạo Trí tuệ nhân tạo ở bậc đại học như thế nào ?

VIASM

14:00 - 16:00 Seminar: The dual of the canonical module and applications

Địa điểm

hỗ trợ
Hỗ trợ văn phòng
Hỗ trợ thiết bị
Visa information