Hoạt động trong tuần
3 tháng 8 2020 - 9 tháng 8 2020
04/08 10:00 - 16:00 Seminar on arc spaces and Nash’s problem

C102, VIASM & Online

06/08 10:30 - 16:00 Seminar on Selberg and Kuznetsov Trace Formulae

C102, VIASM & Online

14:00 - 17:00 STATE BOUNDING FOR A CLASS OF NONLINEAR NON-AUTONOMOUS DIFFERENTIAL SYSTEMS

C101, VIASM

08/08 08:00 - 17:00 Hội thảo Quốc tế về Tối ưu hoá Liên tục 2020

Tuần Châu, Quảng Ninh

09/08 08:00 - 17:00 Hội thảo Quốc tế về Tối ưu hoá Liên tục 2020

Tuần Châu, Quảng Ninh