Hoạt động trong tuần
11 tháng 11 2019 - 17 tháng 11 2019
12/11 09:00 - 17:00 Khoá học về Toán học trong môi trường

B4-705, VIASM

09:00 - 11:00 Rings characterized by almost injective modules

C2-714, VIASM

13/11 09:00 - 17:00 Khoá học về Toán học trong môi trường

B4-705, VIASM