Hoạt động trong tuần
12 tháng 9 2022 - 18 tháng 9 2022
14/09 14:00 - 16:00 Seminar Thống kê Ứng dụng T9.2022

Online

16/09 08:00 - 11:30 Some recent results on geometric transversals

Online

hỗ trợ
Hỗ trợ văn phòng
Hỗ trợ thiết bị
Visa information