Hoạt động trong tuần
25 tháng 3 2024 - 31 tháng 3 2024
25/03 08:00 - 17:00 Trường xuân về Vận trù học và Ứng dụng

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM)

26/03 15:30 - 17:00 Seminar: Holographic perspectives on gravitational scattering

C101, VIASM

27/03 08:00 - 17:00 Workshop on Scientific Computing and Applications

Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics (VIASM), Hanoi

14:00 - 16:00 Reading Seminar on Coxeter Groups

C101, VIASM

28/03 08:00 - 17:00 Workshop on Scientific Computing and Applications

Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics (VIASM), Hanoi

29/03 08:00 - 17:00 Workshop on Scientific Computing and Applications

Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics (VIASM), Hanoi

30/03 08:00 - 17:00 Workshop on Scientific Computing and Applications

Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics (VIASM), Hanoi

31/03 07:30 - 17:00 Ngày hội Toán học mở Quảng Ngãi

Trường THPT chuyên Lê Khiết, Quảng Ngãi.

hỗ trợ
Hỗ trợ văn phòng
Hỗ trợ thiết bị
Visa information