Hoạt động trong tuần
27 tháng 5 2019 - 2 tháng 6 2019
27/05 08:00 - 17:00 Workshop: Môđun trên vành giao hoán và ứng dụng

Tuần Châu, Quảng Ninh

30/05 09:30 - 11:00 TOPOLOGY DESIGN FOR FSO NETWORKS

C2-714, VIASM