Hoạt động trong tuần
16 tháng 5 2022 - 22 tháng 5 2022
17/05 09:00 - 11:30 Newton polytope of symmetric polynomials

C101, VIASM

14:00 - 15:30 Some classical results about integral closures

C102, VIASM

19/05 08:30 - 10:30 Newton polytope of symmetric polynomials

C101, VIASM

14:00 - 17:00 Mini-course: An Introduction to Schemes

C101, VIASM

21/05 08:00 - 17:00 KHÓA TẬP HUẤN GIẢNG VIÊN KHU VỰC MIỀN BẮC NĂM 2022 “Thống kê hiện đại với phần mềm thống kê R”

Online và Đại học Thái Nguyên, Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên

22/05 08:00 - 17:00 KHÓA TẬP HUẤN GIẢNG VIÊN KHU VỰC MIỀN BẮC NĂM 2022 “Thống kê hiện đại với phần mềm thống kê R”

Online và Đại học Thái Nguyên, Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên