Hoạt động trong tuần
21 tháng 11 2022 - 27 tháng 11 2022
21/11 08:00 - 16:30 Gặp gỡ Tôpô 2022

C101, VIASM

09:30 - 11:30 MINI-COURSE ON TOPOLOGICAL DYNAMICS FROM MEASURABLE VIEWPOINT

Hội trường Laurent Schwartz, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM)

22/11 08:00 - 16:30 Gặp gỡ Tôpô 2022

C101, VIASM

09:30 - 11:30 MINI-COURSE ON TOPOLOGICAL DYNAMICS FROM MEASURABLE VIEWPOINT

Hội trường Laurent Schwartz, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM)

23/11 09:30 - 11:30 MINI-COURSE ON TOPOLOGICAL DYNAMICS FROM MEASURABLE VIEWPOINT

Hội trường Laurent Schwartz, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM)

24/11 08:00 - 17:00 The 25th Conference of the Oriental COCOSDA

VIASM

09:30 - 11:30 MINI-COURSE ON TOPOLOGICAL DYNAMICS FROM MEASURABLE VIEWPOINT

Hội trường Laurent Schwartz, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM)

25/11 08:00 - 17:00 The 25th Conference of the Oriental COCOSDA

VIASM

09:00 - 11:00 On the Paley graph of a quadratic character

Online

09:30 - 11:30 MINI-COURSE ON TOPOLOGICAL DYNAMICS FROM MEASURABLE VIEWPOINT

Hội trường Laurent Schwartz, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM)

26/11 08:00 - 17:00 The 25th Conference of the Oriental COCOSDA

VIASM

08:30 - 16:30 KHÓA BỒI DƯỠNG GIẢNG VIÊN KHU VỰC MIỀN TRUNG - TÂY NGUYÊN NĂM 2022 “Thống kê hiện đại với phần mềm thống kê R”

Trực tuyến

09:30 - 11:30 MINI-COURSE ON TOPOLOGICAL DYNAMICS FROM MEASURABLE VIEWPOINT

Hội trường Laurent Schwartz, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM)

27/11 08:00 - 16:30 NGÀY HỘI TOÁN HỌC MỞ GIA LAI 2022 

Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương, TP. Pleiku, Gia Lai

09:30 - 11:30 MINI-COURSE ON TOPOLOGICAL DYNAMICS FROM MEASURABLE VIEWPOINT

Hội trường Laurent Schwartz, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM)