Hoạt động trong tuần
11 tháng 7 2022 - 17 tháng 7 2022
11/07 08:00 - 17:00 TRƯỜNG HÈ TOÁN HỌC KHU VỰC MIỀN NAM NĂM 2022

Trường Đại học Phú Yên, Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

08:00 - 17:00 KHÓA TẬP HUẤN GIÁO VIÊN THPT CHUYÊN TOÁN KHU VỰC MIỀN NAM NĂM 2022

Trường Đại học Phú Yên, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

08:30 - 17:30 TRƯỜNG HÈ TOÁN HỌC KHU VỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

Trường Đại học VinUni, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội

08:30 - 17:00 KHÓA TẬP HUẤN GIÁO VIÊN THPT CHUYÊN TOÁN KHU VỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

Trường Đại học VinUni, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội

12/07 08:00 - 17:00 TRƯỜNG HÈ TOÁN HỌC KHU VỰC MIỀN NAM NĂM 2022

Trường Đại học Phú Yên, Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

08:00 - 17:00 KHÓA TẬP HUẤN GIÁO VIÊN THPT CHUYÊN TOÁN KHU VỰC MIỀN NAM NĂM 2022

Trường Đại học Phú Yên, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

08:00 - 17:00 KHÓA TẬP HUẤN CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC CỦA TỈNH PHÚ YÊN

Trường Đại học Phú Yên

08:30 - 17:30 TRƯỜNG HÈ TOÁN HỌC KHU VỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

Trường Đại học VinUni, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội

08:30 - 17:00 KHÓA TẬP HUẤN GIÁO VIÊN THPT CHUYÊN TOÁN KHU VỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

Trường Đại học VinUni, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội

14:00 - 17:00 Introduction to the density of positive closed currents and some applications

C102, VIASM

13/07 08:00 - 17:00 TRƯỜNG HÈ TOÁN HỌC KHU VỰC MIỀN NAM NĂM 2022

Trường Đại học Phú Yên, Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

08:00 - 17:00 KHÓA TẬP HUẤN GIÁO VIÊN THPT CHUYÊN TOÁN KHU VỰC MIỀN NAM NĂM 2022

Trường Đại học Phú Yên, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

08:30 - 17:30 TRƯỜNG HÈ TOÁN HỌC KHU VỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

Trường Đại học VinUni, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội

08:30 - 17:00 KHÓA TẬP HUẤN GIÁO VIÊN THPT CHUYÊN TOÁN KHU VỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

Trường Đại học VinUni, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội

14/07 08:00 - 17:00 TRƯỜNG HÈ TOÁN HỌC KHU VỰC MIỀN NAM NĂM 2022

Trường Đại học Phú Yên, Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

08:00 - 17:00 KHÓA TẬP HUẤN GIÁO VIÊN THPT CHUYÊN TOÁN KHU VỰC MIỀN NAM NĂM 2022

Trường Đại học Phú Yên, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

08:00 - 17:00 KHÓA TẬP HUẤN CHO GIÁO VIÊN TOÁN THPT CỦA TỈNH PHÚ YÊN

Trường Đại học Phú Yên

08:30 - 17:30 TRƯỜNG HÈ TOÁN HỌC KHU VỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

Trường Đại học VinUni, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội

08:30 - 17:00 KHÓA TẬP HUẤN GIÁO VIÊN THPT CHUYÊN TOÁN KHU VỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

Trường Đại học VinUni, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội

20:00 - 21:00 Chuỗi seminar của Mạng lưới vận trù học Việt Nam (Vietnam Operations Research Network)

Online

15/07 08:00 - 17:00 TRƯỜNG HÈ TOÁN HỌC KHU VỰC MIỀN NAM NĂM 2022

Trường Đại học Phú Yên, Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

08:00 - 17:00 KHÓA TẬP HUẤN GIÁO VIÊN THPT CHUYÊN TOÁN KHU VỰC MIỀN NAM NĂM 2022

Trường Đại học Phú Yên, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

08:30 - 17:30 TRƯỜNG HÈ TOÁN HỌC KHU VỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

Trường Đại học VinUni, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội

08:30 - 17:00 KHÓA TẬP HUẤN GIÁO VIÊN THPT CHUYÊN TOÁN KHU VỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

Trường Đại học VinUni, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội

16/07 08:00 - 17:00 TRƯỜNG HÈ TOÁN HỌC KHU VỰC MIỀN NAM NĂM 2022

Trường Đại học Phú Yên, Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

08:00 - 17:00 KHÓA TẬP HUẤN GIÁO VIÊN THPT CHUYÊN TOÁN KHU VỰC MIỀN NAM NĂM 2022

Trường Đại học Phú Yên, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

08:30 - 17:30 TRƯỜNG HÈ TOÁN HỌC KHU VỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

Trường Đại học VinUni, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội

08:30 - 17:00 KHÓA TẬP HUẤN GIÁO VIÊN THPT CHUYÊN TOÁN KHU VỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

Trường Đại học VinUni, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội

17/07 08:00 - 17:00 TRƯỜNG HÈ TOÁN HỌC KHU VỰC MIỀN NAM NĂM 2022

Trường Đại học Phú Yên, Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

08:00 - 17:00 KHÓA TẬP HUẤN GIÁO VIÊN THPT CHUYÊN TOÁN KHU VỰC MIỀN NAM NĂM 2022

Trường Đại học Phú Yên, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

08:30 - 17:30 TRƯỜNG HÈ TOÁN HỌC KHU VỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

Trường Đại học VinUni, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội

08:30 - 17:00 KHÓA TẬP HUẤN GIÁO VIÊN THPT CHUYÊN TOÁN KHU VỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

Trường Đại học VinUni, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội