Hoạt động trong tuần
25 tháng 7 2022 - 31 tháng 7 2022
25/07 08:00 - 17:00 TRƯỜNG HÈ TOÁN HỌC SINH VIÊN NĂM 2022

Trường Đại học Tây Nguyên, Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

08:00 - 17:30 Hội thảo và trường hè về Phương trình đạo hàm riêng và các chủ đề liên quan

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM), Hà Nội

09:00 - 12:00 Mini-Course: Generalized Lelong numbers for positive plurisubharmonic currents

C101, VIASM

26/07 08:00 - 17:00 TRƯỜNG HÈ TOÁN HỌC SINH VIÊN NĂM 2022

Trường Đại học Tây Nguyên, Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

08:00 - 17:30 Hội thảo và trường hè về Phương trình đạo hàm riêng và các chủ đề liên quan

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM), Hà Nội

09:00 - 12:00 Mini-Course: Generalized Lelong numbers for positive plurisubharmonic currents

C101, VIASM

14:00 - 17:00 Kähler-Einstein metrics and Toric varieties.

C102, VIASM

27/07 08:00 - 17:00 TRƯỜNG HÈ TOÁN HỌC SINH VIÊN NĂM 2022

Trường Đại học Tây Nguyên, Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

08:00 - 17:30 Hội thảo và trường hè về Phương trình đạo hàm riêng và các chủ đề liên quan

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM), Hà Nội

09:00 - 12:00 Mini-Course: Generalized Lelong numbers for positive plurisubharmonic currents

C101, VIASM

28/07 08:00 - 17:00 TRƯỜNG HÈ TOÁN HỌC SINH VIÊN NĂM 2022

Trường Đại học Tây Nguyên, Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

08:00 - 17:30 Hội thảo và trường hè về Phương trình đạo hàm riêng và các chủ đề liên quan

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM), Hà Nội

09:00 - 12:00 Mini-Course: Generalized Lelong numbers for positive plurisubharmonic currents

C101, VIASM

29/07 08:00 - 17:00 TRƯỜNG HÈ TOÁN HỌC SINH VIÊN NĂM 2022

Trường Đại học Tây Nguyên, Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

09:00 - 12:00 Mini-Course: Generalized Lelong numbers for positive plurisubharmonic currents

C101, VIASM

30/07 08:00 - 17:00 TRƯỜNG HÈ TOÁN HỌC SINH VIÊN NĂM 2022

Trường Đại học Tây Nguyên, Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

31/07 08:00 - 17:00 TRƯỜNG HÈ TOÁN HỌC SINH VIÊN NĂM 2022

Trường Đại học Tây Nguyên, Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk