Seminar về Thống kê Bayes 2023

Thời gian: 14:00 đến 16:00 ngày 15/02/2023, 14:00 đến 16:00 ngày 08/03/2023, 14:00 đến 16:00 ngày 15/03/2023, 14:00 đến 16:00 ngày 22/03/2023, 14:00 đến 16:00 ngày 29/03/2023,

Địa điểm: C102, VIASM