Buổi 12

Thống kê Bayes: Hồi quy tuyến tính

Thời gian: 14:00 – 16:00, ngày 26/4/2023

Báo cáo viên: Nguyễn Hoàng Việt, Nguyễn Thị Thanh Loan (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội)