Buổi 13

Thống kê Bayes: Hồi quy tuyến tính (tiếp theo) 

Thời gian: 14:00 – 16:00, ngày 10/5/2023

Báo cáo viên: Nguyễn Thị Thanh Loan, Nguyễn Hoàng Việt (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội)