Buổi 7

Thống kê Bayes: Ước lượng hậu nghiệm với phương pháp lấy mẫu Gibbs

Thời gian: 14:00 – 16:00, ngày 22/3/2023

Báo cáo viên: Tạ Nam Khánh, Lê Phú Quốc, Phan Quang Linh, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội