Buổi 8

Thống kê Bayes: Phương pháp lấy mẫu Gibbs (tiếp). Thực hành với R

Thời gian: 14:00 – 16:00, ngày 29/3/2023

Báo cáo viên: Vũ Hải Sơn, Dương Quỳnh Châu, Phan Quang Linh, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội