Buổi 15

Thống kê Bayes: Ước lượng tiên nghiệm không liên hợp. Thuật toán Metropolis-Hastings (tiếp theo)

Thời gian: 14:00 – 16:00, ngày 24/5/2023

Báo cáo viên: Nguyễn Trung Đức, Trần Phương Thảo, Đỗ Phương Nam (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên)