Buổi 5

Thống kê Bayes: Phương pháp Monte Carlo

Thời gian: 14:00 – 16:00, ngày 8/3/2023

Báo cáo viên: Phó Nhật An, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội