Buổi 14

Thống kê Bayes: Ước lượng tiên nghiệm không liên hợp. Thuật toán Metropolis-Hastings

Thời gian: 14:00 – 16:00, ngày 17/5/2023

Báo cáo viên:Nguyễn Trung Đức, Trần Phương Thảo, Đỗ Phương Nam (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên)