Buổi 9

Thống kê Bayes: Mô hình chuẩn nhiều chiều

Thời gian: 14:00 – 16:00, ngày 5/4/2023

Báo cáo viên: Đồng Văn Cảnh, Trần Toàn Thịnh, Đậu Lâm Khánh, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội