Buổi 16

Thống kê Bayes: Mô hình ảnh hưởng hỗn hợp tuyến tính. Mô hình ảnh hưởng hỗn hợp tuyến tính tổng quát

Thời gian: 14:00 – 16:00, ngày 31/5/2023

Báo cáo viên: Đỗ Minh Thắng, Phạm Quang Huy, Nguyễn Hoàng Việt (Viện Toán học và Trường Đại học Sư phạm Hà Nội)