Buổi 3

Thống kê Bayes: Mô hình một tham số

Thời gian: 14:00 - 16:00, ngày 15/02/2023

Báo cáo viên: Phó Nhật An, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội