Buổi 10

Thống kê Bayes: Mô hình chuẩn nhiều chiều (tiếp)

Thời gian:14:00 – 16:00, ngày 12/4/2023

Báo cáo viên: Đồng Văn Cảnh, Trần Toàn Thịnh, Đậu Lâm Khánh, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội