Buổi 11

Thống kê Bayes: Bài toán so sánh tham số và mô hình phân cấp

Thời gian: 14:00 – 16:00, ngày 19/4/2023

Báo cáo viên: Bùi Khánh Hằng, Nguyễn Bảo Ngọc, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên