Buổi 6

Thống kê Bayes: Mô hình Chuẩn

Thời gian: 14:00 – 16:00, ngày 15/3/2023

Báo cáo viên: Vũ Hải Sơn, Dương Quỳnh Châu, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội