Hội nghị hội thảo

Một số vấn đề chọn lọc trong Đại số địa phương
Tuần Châu, Quảng Ninh, 22/12/2017 - 26/12/2017 Chi tiết
Conference on Algebraic Topology in Tuan Chau
Tuần Châu, Quảng Ninh, 04/11/2017 - 13/11/2017 Chi tiết
Conference on Automorphic Forms and Related Topics
Tuần Châu, Quảng Ninh, 21/08/2017 - 24/08/2017 Chi tiết
Math Open Day 2017 "Mùa Toán – Từ những chiều ẩn giấu"
Hội trường C2 và Phòng Hội thảo C2 - Đại học Bách khoa Hà Nội, 13/08/2017 Chi tiết
Stochastic processes- Actuarial science and Finance
C2-714, VIASM, 31/07/2017 - 03/08/2017 Chi tiết
Workshop on Stochastic Dynamical Systems
Tuần Châu, Quảng Ninh, 10/07/2017 - 15/07/2017 Chi tiết