Hội nghị hội thảo

Workshop on Random walks on graphs and some related problems
Tuần Châu, Hạ Long, Quảng Ninh, 09/06/2016 - 11/06/2016 Chi tiết
IMH - VIASM Workshop on Algebraic Geometry
Tuan Chau, 13/03/2016 - 16/03/2016 Chi tiết
Hội thảo Việt - Hàn về Hình học Đại số
Tuần Châu, Hạ Long, Quảng Ninh, 17/02/2016 - 19/02/2016 Chi tiết
Hội thảo Toán rời rạc
Tuần Châu, Hạ Long, 11/12/2015 - 12/12/2015 Chi tiết
Hội thảo và Tập huấn: Nội dung và Phương pháp giảng dạy Thống kê toán học (phía Bắc)
Khu du lịch Đảo Ngọc Xanh, Thanh Thủy, Phú Thọ, 11/12/2015 - 12/12/2015 Chi tiết