Hội nghị hội thảo

Workshop: Some aspects of Commutative Algebra
Tuần Châu, Hạ Long, 29/06/2016 - 30/06/2016 Chi tiết
Workshop on Random walks on graphs and some related problems
Tuần Châu, Hạ Long, Quảng Ninh, 09/06/2016 - 11/06/2016 Chi tiết
IMH - VIASM Workshop on Algebraic Geometry
Tuan Chau, 13/03/2016 - 16/03/2016 Chi tiết
Hội thảo Việt - Hàn về Hình học Đại số
Tuần Châu, Hạ Long, Quảng Ninh, 17/02/2016 - 19/02/2016 Chi tiết
Hội thảo Toán rời rạc
Tuần Châu, Hạ Long, 11/12/2015 - 12/12/2015 Chi tiết