Hoạt động trong tuần
4 tháng 12 2023 - 10 tháng 12 2023
04/12 08:00 - 17:00 UK-Vietnam Joint Meeting

The ICMS in Edinburgh, UK

09:00 - 17:00 Winter school on algebraic topology and its Applications

Quy Nhon University (QNU) & International Centre for Interdisciplinary Science and Education in Quy Nhon (ICISE)

05/12 07:30 - 11:30 Trường Đông về Lý thuyết trò chơi và Tối ưu tổ hợp

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

08:00 - 17:00 UK-Vietnam Joint Meeting

The ICMS in Edinburgh, UK

09:00 - 17:00 Winter school on algebraic topology and its Applications

Quy Nhon University (QNU) & International Centre for Interdisciplinary Science and Education in Quy Nhon (ICISE)

10:00 - 11:30 Seminar: The Kohn Laplacian on Reinhardt boundaries in complex two dimensional space

C101, VIASM

14:00 - 16:00 Seminar: Dynamics of a tumor immune system with distributed delay

C101,VIASM

06/12 07:30 - 11:30 Trường Đông về Lý thuyết trò chơi và Tối ưu tổ hợp

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

08:00 - 17:00 UK-Vietnam Joint Meeting

The ICMS in Edinburgh, UK

09:00 - 17:00 Winter school on algebraic topology and its Applications

Quy Nhon University (QNU) & International Centre for Interdisciplinary Science and Education in Quy Nhon (ICISE)

15:00 - 17:00 Seminar: Stability analysis of a single species logistic model with time delay and constant inflow

VNU, Hanoi

07/12 08:00 - 17:00 UK-Vietnam Joint Meeting

The ICMS in Edinburgh, UK

09:00 - 17:00 Winter school on algebraic topology and its Applications

Quy Nhon University (QNU) & International Centre for Interdisciplinary Science and Education in Quy Nhon (ICISE)

15:00 - 17:00 Public Lecture: Is lattice-based post-quantum cryptography secure?

Viasm, 157 Chua Lang

08/12 08:00 - 17:00 UK-Vietnam Joint Meeting

The ICMS in Edinburgh, UK

09:00 - 17:00 Winter school on algebraic topology and its Applications

Quy Nhon University (QNU) & International Centre for Interdisciplinary Science and Education in Quy Nhon (ICISE)

09/12 08:00 - 16:30 KHÓA BỒI DƯỠNG GIẢNG VIÊN KHU VỰC MIỀN BẮC NĂM 2023 “Thống kê hiện đại với phần mềm thống kê R”

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM)

10/12 08:00 - 16:30 KHÓA BỒI DƯỠNG GIẢNG VIÊN KHU VỰC MIỀN BẮC NĂM 2023 “Thống kê hiện đại với phần mềm thống kê R”

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM)

hỗ trợ
Hỗ trợ văn phòng
Hỗ trợ thiết bị
Visa information