Hoạt động trong tuần
16 tháng 12 2019 - 22 tháng 12 2019
16/12 09:30 - 11:30 Mini-course on Dynamical Systems

C2-714, VIASM

14:00 - 15:00 Bài giảng đại chúng: "Ứng dụng của tôpô trong nghiên cứu về hệ thần kinh"

C2-714, VIASM

17/12 09:00 - 10:00 Lecture series for mathematicians (and interested neuroscientists): Topology of the brain

C2-714, VIASM

09:30 - 11:30 Mini-course on Dynamical Systems

C2-714, VIASM

17:30 - 20:30 Mini-courses: Essential Mathematics and Computing for Data Science - Cở sở toán học, thống kê và lập trình cho khoa học dữ liệu

B4-705, VIASM

18/12 09:00 - 10:00 Lecture series for mathematicians (and interested neuroscientists): Topology of the brain

C2-714, VIASM

09:30 - 11:30 Mini-course on Dynamical Systems

C2-714, VIASM

13:30 - 15:30 Một số vấn đề về lý thuyết đồ thị (Some problems in Graph theory).

B4-705, VIASM

19/12 09:00 - 10:00 Lecture series for mathematicians (and interested neuroscientists): Topology of the brain

C2-714, VIASM

09:30 - 11:30 Mini-course on Dynamical Systems

C2-714, VIASM

17:30 - 20:30 Mini-courses: Essential Mathematics and Computing for Data Science - Cở sở toán học, thống kê và lập trình cho khoa học dữ liệu

B4-705, VIASM

20/12 09:30 - 11:30 Mini-course on Dynamical Systems

C2-714, VIASM

14:00 - 15:30 Seminar: "Asymptotic behavior of solutions to evolution equations and applications to certain fluid flows"

C2-714, VIASM

21/12 08:30 - 16:30 Mini-courses: Essential Mathematics and Computing for Data Science - Cở sở toán học, thống kê và lập trình cho khoa học dữ liệu

B4-705, VIASM