Hoạt động trong tuần
2 tháng 10 2017 - 8 tháng 10 2017
04/10 08:00 - 17:00 Phương trình đạo hàm riêng và ứng dụng

C2-714, VIASM

15:30 - 17:00 The Singer transfer for the infinite real projective space

B4-705, VIASM

05/10 09:30 - 11:00 Hilbert coefficients in local rings

C2-714, VIASM