Hoạt động trong tuần
13 tháng 8 2018 - 19 tháng 8 2018
13/08 14:00 - 16:00 Information Extraction in the Era of Deep Learning

B4-705, VIASM

14/08 07:00 - 12:00 Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ IX

Nha Trang, Việt Nam

15/08 07:00 - 12:00 Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ IX

Nha Trang, Việt Nam

16/08 07:00 - 12:00 Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ IX

Nha Trang, Việt Nam

17/08 07:00 - 12:00 Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ IX

Nha Trang, Việt Nam

18/08 07:00 - 12:00 Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ IX

Nha Trang, Việt Nam