TBA
Thời gian: Từ 10:00 đến 12:00 Ngày 05/05/2016 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Kiyoshi Takeuchi
Defining equations of Rees algebras
Thời gian: Từ 09:30 đến 10:30 Ngày 05/05/2016 Địa điểm: B4-705 Báo cáo viên: Nguyễn Phụ Hoàng Lân
Phép biến đổi tích phân (P8)
Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00 Ngày 04/05/2016 Địa điểm: C2-714
Markov chains and Mixing Time (part 2)
Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 29/04/2016 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Nguyễn Duy Hoàng
Numerical solution of stochastic differential algebraic equations
Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00 Ngày 28/04/2016 Địa điểm: B4-705 Báo cáo viên: ThS. Lương Đức Trọng
Powers of ideals: the case of mixed sums
Thời gian: Từ 09:30 đến 10:30 Ngày 28/04/2016 Địa điểm: C2-714
Phép biến đổi tích phân (P7)
Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00 Ngày 27/04/2016 Địa điểm: C2-714
Phương pháp Stein’s đối với các biến ngẫu nhiên phụ thuộc xảy ra trong cơ học thống kê. Phần 2: Mô hình Curie-Weiss
Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00 Ngày 27/04/2016 Địa điểm: B4-705 Báo cáo viên: Nguyễn Ngọc Tứ
On the ideals with constant depth function
Thời gian: Từ 14:00 đến 15:00 Ngày 26/04/2016 Địa điểm: C2-714
Monodromies at infinity of tame and non-tame polynomials
Thời gian: Từ 10:00 đến 12:00 Ngày 26/04/2016 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Kiyoshi Takeuchi