The topology of general polynomial mappings C^2->C^2
Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 25/04/2016 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Zbigniew Jelonek
Chip Firing Game and problems related to random walks (part 3)
Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 22/04/2016 Địa điểm: C2-714
Regularity of projective monomial curves
Thời gian: Từ 09:30 đến 10:30 Ngày 21/04/2016 Địa điểm: Thư viện
Skew diffusion processes
Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00 Ngày 21/04/2016 Địa điểm: B4-705 Báo cáo viên: Ngô Hoàng Long
Present the paper: Mixing of random walks and other diffusions on a graph - A survey by L. Lovasz and P. Wrinkler (part 2)
Thời gian: Từ 09:30 đến 11:00 Ngày 21/04/2016 Địa điểm: P701 Báo cáo viên: Hoàng Ngọc Thạch
On topological equivalence of finite polynomial mappings
Thời gian: Từ 10:00 đến 12:00 Ngày 21/04/2016 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Zbigniew Jelonek
Phương pháp Stein’s đối với các biến ngẫu nhiên phụ thuộc xảy ra trong cơ học thống kê. Phần 1: Cách tiếp cận qua cặp trao đổi được
Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00 Ngày 20/04/2016 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Nguyễn Ngọc Tứ
Linearity defect and Betti splittings
Thời gian: Từ 14:00 đến 15:00 Ngày 19/04/2016 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Nguyen Dang Hop
Genneral convergence theory applied to variational analysis. Part 2
Thời gian: Từ 09:30 đến 10:30 Ngày 19/04/2016 Địa điểm: C2-714
Chip Firing Game and problems related to random walks (part 2)
Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 15/04/2016 Địa điểm: C2-714