Seminar cơ sở toán cho tin học: Một số bài toán tổ hợp trên trường và vành hữu hạn
Thời gian: Từ 09:30 đến 11:30 Ngày 08/03/2018 Địa điểm: C2-714, VIASM Báo cáo viên: Đỗ Duy Hiếu
Stability of positive coupled differential-difference equations with unbounded time-varying delays
Thời gian: Từ 09:30 đến 11:30 Ngày 06/03/2018 Địa điểm: Library, VIASM Báo cáo viên: Phan Thanh Nam
Seminar Giải tích biến phân và các bài toán tối ưu
Thời gian: 09:00 đến 11:00 ngày 06/03/2018, 09:00 đến 11:00 ngày 27/02/2018, 09:00 đến 11:00 ngày 06/02/2018, 09:00 đến 11:00 ngày 30/01/2018, 09:00 đến 11:00 ngày 23/01/2018, 09:00 đến 11:00 ngày 16/01/2018, 09:00 đến 11:00 ngày 09/01/2018, 09:00 đến 11:00 ngày 02/01/2018, Địa điểm: C2-714, VIASM
Cellular resolutions of some artinian level monomial ideals
Thời gian: Từ 09:30 đến 10:30 Ngày 08/02/2018 Địa điểm: B4-705, VIASM Báo cáo viên: Augustine O'Keefe
Containtments between symbolic and ordinary powers of ideals
Thời gian: Từ 09:30 đến 10:30 Ngày 06/02/2018 Địa điểm: B4-705, VIASM
Castelnuovo-Mumford regularity and Ratliff-Rush closure
Thời gian: Từ 09:30 đến 10:30 Ngày 01/02/2018 Địa điểm: B4-705, VIASM
Depth functions of symbolic powers of squarefree monomial ideals
Thời gian: Từ 09:30 đến 10:30 Ngày 30/01/2018 Địa điểm: B4-705, VIASM
Regularity of edge ideals and their powers
Thời gian: Từ 09:30 đến 10:30 Ngày 25/01/2018 Địa điểm: B4-705, VIASM Báo cáo viên: Hà Huy Tài
On triangle-free Cohen-Macaulay graphs
Thời gian: Từ 09:30 đến 10:30 Ngày 23/01/2018 Địa điểm: B4-705, VIASM
Attribute-based Broadcast Encryption Scheme For LightWeight Devices
Thời gian: Từ 14:30 đến 16:00 Ngày 19/01/2018 Địa điểm: B4-705, VIASM Báo cáo viên: Trịnh Viết Cường