Constacyclic codes over finite fields and finite chain rings and their applications
Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 03/06/2022 Địa điểm: C101, VIASM Báo cáo viên: Nguyen Trong Bac, Dinh Quang Hai
Floer cohomology of monodromy
Thời gian: Từ 10:00 đến 11:30 Ngày 02/06/2022 Địa điểm: B403, VIASM Báo cáo viên: Trần Quang Tuệ (Phenikaa)
Characterizations of finite Frobenius rings and some applications in the theory of linear codes over finite rings.
Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 01/06/2022 Địa điểm: C101, VIASM Báo cáo viên: Le Van Thuyet
Building the hierarchy of graph classes
Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00 Ngày 31/05/2022 Địa điểm: Online Báo cáo viên: Sang-il Oum (IBS Discrete Mathematics Group & KAIST)
Cyclic DNA Codes Over Finite Rings
Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 30/05/2022 Địa điểm: C101, VIASM Báo cáo viên: Abhay Kumar Singh
An Overview of Locally Repairable Codes over Finite Fields
Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 27/05/2022 Địa điểm: C101, VIASM Báo cáo viên: Abhay Kumar Singh
Lorentzian property of Schur polynomials
Thời gian: 09:00 đến 11:00 ngày 26/05/2022, 08:30 đến 11:30 ngày 23/05/2022, Địa điểm: C101, VIASM Báo cáo viên: Đặng Tuấn Hiệp - ĐH Đà Lạt
Introduction to DNA Constrained Codes
Thời gian: Từ 14:00 đến 15:30 Ngày 25/05/2022 Địa điểm: C102, VIASM Báo cáo viên: Abhay Kumar Singh
Some classical results about integral closures
Thời gian: 14:00 đến 15:30 ngày 24/05/2022, 14:00 đến 15:30 ngày 17/05/2022, Địa điểm: C102, VIASM Báo cáo viên: Nguyễn Đăng Hợp - Viện Toán học
Introduction to Algebraic Coding Theory: alphabets, constacyclic codes, applications, and generalizations
Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 23/05/2022 Địa điểm: C101, VIASM Báo cáo viên: Dinh Quang Hai