Newton polytope of symmetric polynomials
Thời gian: 08:30 đến 10:30 ngày 19/05/2022, 09:00 đến 11:30 ngày 17/05/2022, Địa điểm: C101, VIASM Báo cáo viên: Đặng Tuấn Hiệp - ĐH Đà Lạt
Seminar Thống kê Ứng dụng T5.2022
Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 11/05/2022 Địa điểm: Online
Decoupling inequalities for quadratic forms
Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00 Ngày 11/05/2022 Địa điểm: Online Báo cáo viên: Changkeun Oh (University of Wisconsin-Madison)
Enumerative geometry via localization formula in equivariant cohomology.
Thời gian: Từ 10:30 đến 12:00 Ngày 10/05/2022 Địa điểm: C101, VIASM Báo cáo viên: Đặng Tuấn Hiệp - ĐH Đà Lạt
Existence of Pareto solutions for polynomial vector optimization
Thời gian: Từ 09:00 đến 10:30 Ngày 10/05/2022 Địa điểm: C101, VIASM Báo cáo viên: Phạm Tiến Sơn - ĐH Đà Lạt
A proof of the Kahn-Kalai conjecture
Thời gian: Từ 08:00 đến 10:00 Ngày 04/05/2022 Địa điểm: Online Báo cáo viên: Huy Tuan Pham (Stanford University)
Seminar Thống kê Ứng dụng T4.2022
Thời gian: 14:00 đến 16:00 ngày 27/04/2022, 14:00 đến 16:00 ngày 13/04/2022, Địa điểm: C101, VIASM và Online
Upper bounds on two Hilbert coefficients (joint work with Juan Elias, Le Tuan Hoa)
Thời gian: Từ 14:00 đến 15:30 Ngày 26/04/2022 Địa điểm: C102, VIASM Báo cáo viên: Le Xuan Dung (Hong Duc University)
Exponential decay of intersection volume and applications
Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00 Ngày 22/04/2022 Địa điểm: Online Báo cáo viên: Tuan Tran (Institute for Basic Science, Korea)
Berkovich spaces and a comparison theorem for nearby cycles
Thời gian: Từ 16:30 đến 18:00 Ngày 21/04/2022 Địa điểm: C101, VIASM Báo cáo viên: Lê Quý Thường