On a construction of supercuspidal representations of semisimple groups over local fields
Thời gian: 14:00 đến 16:00 ngày 21/04/2022, 14:00 đến 16:00 ngày 14/04/2022, Địa điểm: C102, VIASM Báo cáo viên: Đào Phương Bắc
2-category
Thời gian: 14:30 đến 16:00 ngày 20/04/2022, 14:30 đến 16:00 ngày 12/04/2022, Địa điểm: C101, VIASM Báo cáo viên: Nguyễn Thế Cường
Regularity of symbolic powers of square-free monomial ideals
Thời gian: Từ 14:00 đến 15:30 Ngày 19/04/2022 Địa điểm: C101, VIASM Báo cáo viên: Truong Thi Hien
Deforming cyclic covers in towers
Thời gian: Từ 14:00 đến 15:30 Ngày 14/04/2022 Địa điểm: C101, VIASM Báo cáo viên: Huy Dang
Regularity of symbolic powers of cover ideals of graphs
Thời gian: 14:00 đến 15:30 ngày 12/04/2022, 14:00 đến 15:30 ngày 05/04/2022, Địa điểm: C102, VIASM Báo cáo viên: Trương Thị Hiền
Energy estimates over finite fields and applications
Thời gian: Từ 14:30 đến 16:30 Ngày 08/04/2022 Địa điểm: Online Báo cáo viên: Ali Mohammadi (Institute for Research in Fundamental Sciences, Iran)
Shalika germs for Kloosterman integrals
Thời gian: 14:00 đến 16:00 ngày 07/04/2022, 14:00 đến 16:00 ngày 31/03/2022, Địa điểm: Online Báo cáo viên: Đỗ Việt Cường
Local tropical intersection theory and the Łojasiewicz exponent
Thời gian: Từ 14:00 đến 15:30 Ngày 07/04/2022 Địa điểm: C101, VIASM Báo cáo viên: Baldur Sigursson
Monoidal and Symmetric Monoidal Categories
Thời gian: 14:30 đến 16:30 ngày 30/03/2022, 14:30 đến 16:30 ngày 23/03/2022, 14:30 đến 16:30 ngày 16/02/2022, 14:30 đến 16:30 ngày 09/02/2022, Địa điểm: Online Báo cáo viên: Phạm Văn Tuấn - Đại học Khoa học Tự nhiên
Seminar Thống kê Ứng dụng T3.2022
Thời gian: 14:00 đến 16:00 ngày 30/03/2022, 14:00 đến 16:00 ngày 16/03/2022, Địa điểm: