Integral closures of edge ideals
Thời gian: Từ 14:00 đến 15:30 Ngày 29/03/2022 Địa điểm: C102, VIASM Báo cáo viên: Trần Nam Trung
A review on GL(1) L-functions
Thời gian: 14:00 đến 16:00 ngày 24/03/2022, 14:00 đến 16:00 ngày 17/03/2022, Địa điểm: Online Báo cáo viên: Ngô Trung Hiếu
Triangles and triangle averaging operators
Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00 Ngày 24/03/2022 Địa điểm: Online Báo cáo viên: Eyvindur Ari Palsson (Virginia Tech, USA)
Schur's Theorem for randomly perturbed sets
Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00 Ngày 11/03/2022 Địa điểm: Online Báo cáo viên: Shagnik Das (National Taiwan University, Taiwan)
Relative trace formula and distinguished representations
Thời gian: 14:00 đến 16:00 ngày 10/03/2022, 14:00 đến 16:00 ngày 17/02/2022, Địa điểm: Online Báo cáo viên: Đỗ Việt Cường - ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN
Point configurations from a universal standpoint
Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00 Ngày 24/02/2022 Địa điểm: Online Báo cáo viên: Alex Iosevich (University of Rochester New York, USA)
Ramification of geometric p-adic representations in positive characteristic
Thời gian: Từ 09:30 đến 11:00 Ngày 22/02/2022 Địa điểm: Online Báo cáo viên: Joe Kramer-Miller, Lehigh University
Iwasawa Theory for p-torsion Class Group Schemes in Characteristic p
Thời gian: Từ 09:30 đến 11:00 Ngày 15/02/2022 Địa điểm: Online Báo cáo viên: Jeremy Booher, University of Canterbury
Kan’s extension
Thời gian: Từ 14:30 đến 16:30 Ngày 26/01/2022 Địa điểm: C102, VIASM Báo cáo viên: Nguyễn Thế Cường
On the maximum rank of Hermitian pencils and applications
Thời gian: Từ 14:30 đến 16:30 Ngày 26/01/2022 Địa điểm: C101, VIASM Báo cáo viên: Lê Thanh Hiếu - ĐH Quy Nhơn