Hoạt động trong tuần
1 tháng 1 2018 - 7 tháng 1 2018
02/01 09:00 - 11:00 Seminar Giải tích biến phân và các bài toán tối ưu

C2-714, VIASM

04/01 09:30 - 10:30 On the decrease of Depth function

B4-705, VIASM