Introduction to Quantum Algorithms
Thời gian: Từ 10:00 đến 11:00 Ngày 26/06/2017 Địa điểm: C2-714, VIASM Báo cáo viên: Ngô Thị Bảo Trân
A character formula for gl(m|1) representations labelled by composite partitions
Thời gian: Từ 09:30 đến 12:00 Ngày 23/06/2017 Địa điểm: C2-714, VIASM Báo cáo viên: Nguyễn Lương Thái Bình
Better attacks on RSA with small CRT-exponents using Coppersmith’s lattice-based method
Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00 Ngày 21/06/2017 Địa điểm: C2-714, VIASM Báo cáo viên: Bùi Kim Minh
Normal families of meromorphic functions and Cartan's second main theorem for holomorphic curves intersecting one hypersurface
Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00 Ngày 21/06/2017 Địa điểm: C2-714, VIASM
MOV attack
Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 21/06/2017 Địa điểm: C2-714, VIASM Báo cáo viên: Nguyễn Anh Tuấn
Một số tính chất của trường hàm đại số vi phân một biến
Thời gian: Từ 09:30 đến 12:00 Ngày 20/06/2017 Địa điểm: C2-714, VIASM
Some new results on laws of large numbers
Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 15/06/2017 Địa điểm: C2-714, VIASM
Tính toán một số đại số Lie
Thời gian: Từ 09:30 đến 12:00 Ngày 13/06/2017 Địa điểm: C2-714, VIASM Báo cáo viên: Pham Thanh Tam
Không gian tiếp xúc của một nhóm – Đại số Lie
Thời gian: Từ 09:30 đến 12:00 Ngày 06/06/2017 Địa điểm: C2-714, VIASM Báo cáo viên: Phạm Thanh Tâm
Phân thớ tiếp xúc
Thời gian: 09:30 đến 12:00 ngày 02/06/2017, 14:00 đến 16:30 ngày 19/05/2017, Địa điểm: C2-714, VIASM Báo cáo viên: Phạm Thanh Tâm