Corners of Leavitt path algebras of finite graphs are Leavitt path algebras
Thời gian: Từ 10:00 đến 11:30 Ngày 26/11/2019 Địa điểm: C2-714, VIASM Báo cáo viên: Tran Giang Nam
On essentially injective modules (I)
Thời gian: Từ 09:00 đến 10:00 Ngày 26/11/2019 Địa điểm: C2-714, VIASM Báo cáo viên: Nguyen Thi Thu Ha
A note on ring whose maximal right ideals are finitely generated
Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00 Ngày 19/11/2019 Địa điểm: C2-714, VIASM Báo cáo viên: Lê Văn Thuyết
Rings characterized by almost injective modules
Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00 Ngày 12/11/2019 Địa điểm: C2-714, VIASM Báo cáo viên: Phan Dan
Đánh giá tác động của xâm nhập mặn đến nông nghiệp và thủy sản đồng bằng sông Cửu Long
Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 25/10/2019 Địa điểm: B4-705, VIASM Báo cáo viên: Trần Ngọc Anh; Nguyễn Trung Hiếu
Variations of invariants metrics on domians in C^n
Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00 Ngày 17/10/2019 Địa điểm: C2-714, VIASM Báo cáo viên: Nguyen Quang Dieu (HNUE, VIASM)
Contact loci, motivic Milnor fibers of nondegenerate singularities
Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00 Ngày 14/10/2019 Địa điểm: C2-714, VIASM Báo cáo viên: TS. Lê Quý Thường, ĐHKHTN - ĐHQG Hà Nội
Sequential recommendation via modeling basket sequences
Thời gian: Từ 14:00 đến 16:30 Ngày 19/09/2019 Địa điểm: B4-705, VIASM Báo cáo viên: Lê Đức Trọng
Poncelet games, confinement of algebraic integers, and hyperbolic Ax-Schanuel.
Thời gian: Từ 10:00 đến 11:00 Ngày 22/08/2019 Địa điểm: B4-705, VIASM Báo cáo viên: Prof. Yves Andre (Institut de Mathématiques de Jussieu, France) https://webusers.imj-prg.fr/~yves.andre/
READING SEMINAR ON "MINIMAL HYPERSURFACES WITH A SINGULAR SET"
Thời gian: 14:00 đến 16:50 ngày 21/08/2019, 09:00 đến 10:30 ngày 20/08/2019, 09:00 đến 10:30 ngày 07/08/2019, 09:00 đến 10:30 ngày 24/07/2019, 09:00 đến 10:30 ngày 17/07/2019, 09:00 đến 10:30 ngày 10/07/2019, 09:00 đến 10:30 ngày 03/07/2019, 09:00 đến 10:30 ngày 28/06/2019, 09:00 đến 10:30 ngày 19/06/2019, Địa điểm: C2-714, VIASM