Bounds for Hilbert coefficients
Thời gian: Từ 14:00 đến 15:30 Ngày 19/03/2019 Địa điểm: C2-714, VIASM Báo cáo viên: PGS. TS. Cao Huy Linh
Topological properties of weighted composition operators acting from F^p(C) to F^q(C)
Thời gian: 14:00 đến 15:30 ngày 15/03/2019, 14:00 đến 15:30 ngày 08/03/2019, 14:00 đến 15:30 ngày 01/03/2019, 14:00 đến 15:30 ngày 22/02/2019, Địa điểm: C2-714, VIASM Báo cáo viên: Nguyễn Thị Ninh & Lê Thị Hồng Thơm
Le number and Newton number
Thời gian: Từ 09:30 đến 10:30 Ngày 13/03/2019 Địa điểm: B4-705, VIASM Báo cáo viên: Grzegorz Oleksik (University of Lodz, Poland)
On the computation of Castelnuovo-Mumford regularity of the Rees algebra and of the fiber ring
Thời gian: Từ 14:00 đến 15:30 Ngày 12/03/2019 Địa điểm: B4-705, VIASM Báo cáo viên: TS. Đinh Thành Trung, ĐH FPT Hà Nội
Random constraint problem and Statistical physics
Thời gian: Từ 15:30 đến 17:00 Ngày 11/03/2019 Địa điểm: B4-705, VIASM Báo cáo viên: Dr. Nguyễn Vũ Lân, Bonn University
SEMIDEFINITE PROGRAMMING RELAXATIONS IN MULTI-OBJECTIVE CONVEX POLYNOMIAL OPTIMIZATION
Thời gian: Từ 10:00 đến 11:30 Ngày 20/02/2019 Địa điểm: C2-714, VIASM Báo cáo viên: JAE HYOUNG LEE (Pukyong National University)
Deep Learning, từ lý thuyết đến thực hành: Kinh nghiệm của nhóm AI Toulouse "Torus Actions"
Thời gian: Từ 15:00 đến 16:30 Ngày 20/02/2019 Địa điểm: Phòng Hội thảo chuyên đề 702, Tầng 7 Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Báo cáo viên: Giáo sư Nguyễn Tiến Dũng, Toulouse University, France
On the monodromy conjecture for non-degenerate hypersurfaces
Thời gian: Từ 14:00 đến 15:30 Ngày 29/01/2019 Địa điểm: B4-705, VIASM Báo cáo viên: Kiyoshi Takeuchi (University of Tsukuba)
Limits of tangent spaces to definable hypersurfaces
Thời gian: Từ 10:00 đến 11:30 Ngày 23/01/2019 Địa điểm: C2-714, VIASM Báo cáo viên: Đinh Sĩ Tiệp
Elements of Quasiconvex Subdifferential Calculus (by J.P. Penot & C. Zalinescu)
Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 22/01/2019 Địa điểm: C2-714, VIASM Báo cáo viên: Lê Hải Yến