On the reduction number of an algebra
Thời gian: Từ 14:00 đến 15:00 Ngày 30/06/2020 Địa điểm: C101, VIASM Báo cáo viên: PGS. TS. Doan Trung Cuong (Institute of Mathematics, Vietnam Academy of Science and Technology)
FreeFEM++
Thời gian: Từ 14:00 đến 15:30 Ngày 25/06/2020 Địa điểm: C101, VIASM Báo cáo viên: TS. Tạ Thị Thanh Mai
MULTIPLICITY SEQUENCE AND INTEGRAL DEPENDENCE
Thời gian: Từ 14:00 đến 15:00 Ngày 23/06/2020 Địa điểm: C101, VIASM Báo cáo viên: Ngo Viet Trung
Inverse source problems in partial differential equations.
Thời gian: Từ 14:00 đến 15:30 Ngày 18/06/2020 Địa điểm: C101, VIASM Báo cáo viên: GS. TSKH. Đinh Nho Hào
On the Hilbert function of fat points on a rational normal curve
Thời gian: Từ 14:00 đến 15:00 Ngày 16/06/2020 Địa điểm: C101, VIASM Báo cáo viên: TS. Trần Quang Hoá
Depth stability of edge ideals and ear decompositions of graphs
Thời gian: Từ 14:00 đến 15:00 Ngày 09/06/2020 Địa điểm: C101, VIASM Báo cáo viên: GS. TSKH. Ngô Việt Trung
Tropical intersections and motivic Milnor fibers
Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 03/06/2020 Địa điểm: C101, VIASM Báo cáo viên: Baldur Sigurðsson and Lê Quý Thường
Associated primes of powers and related questions
Thời gian: Từ 14:00 đến 15:00 Ngày 02/06/2020 Địa điểm: Phòng C101, VIASM, 157 phố Chùa Láng, Hà Nội Báo cáo viên: TS. Nguyễn Đăng Hợp
Multiplicity VS Colength in local rings
Thời gian: Từ 14:00 đến 15:00 Ngày 21/05/2020 Địa điểm: C101, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán Báo cáo viên: PGS.TS. Phạm Hùng Quý
Seminar: "Asymptotic behavior of solutions to evolution equations and applications to certain fluid flows"
Thời gian: 14:00 đến 15:30 ngày 14/02/2020, 14:00 đến 15:30 ngày 07/02/2020, 14:00 đến 15:30 ngày 17/01/2020, 14:00 đến 15:30 ngày 10/01/2020, 14:00 đến 15:30 ngày 03/01/2020, Địa điểm: VIASM