On induced graded-simple modules over Steinberg algebras
Thời gian: Từ 10:00 đến 11:30 Ngày 04/02/2020 Địa điểm: C2-714, VIASM Báo cáo viên: Trần Quang Lộc
Some topics on partial actions
Thời gian: Từ 10:00 đến 11:30 Ngày 14/01/2020 Địa điểm: VIASM Báo cáo viên: M. Dokuchaev