Mô hình đồ thị xác suất, tính đối xứng và đồ thị ngẫu nhiên
Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00 Ngày 15/05/2014 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Bùi Hải Hưng
On essentially injective modules
Thời gian: Từ 10:00 đến 11:30 Ngày 13/05/2014 Địa điểm: Thư viện Báo cáo viên: Trương Công Quỳnh
The socle of a Leavitt path algebra I
Thời gian: Từ 10:00 đến 11:30 Ngày 06/05/2014 Địa điểm: B4-705 Báo cáo viên: Trịnh Thanh Đèo
Script firing sequence and critical configurations of Chip Firing Game on directed graphs
Thời gian: Từ 09:30 đến 11:00 Ngày 06/05/2014 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Trần Thị Thu Hương
The socle of a Leavitt path algebra II
Thời gian: Từ 14:00 đến 15:30 Ngày 06/05/2014 Địa điểm: B4-705 Báo cáo viên: Trịnh Thanh Đèo
Universal cycles and pattern avoiding permutations
Thời gian: Từ 09:30 đến 11:00 Ngày 29/04/2014 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Đỗ Phan Thuận
Structure of ideals in the Leavitt path algebras II
Thời gian: Từ 10:00 đến 11:30 Ngày 25/04/2014 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Trịnh Thanh Đèo
Structure of ideals in the Leavitt path algebras I
Thời gian: 10:00 đến 11:30 ngày 22/04/2014, 14:00 đến 15:30 ngày 22/04/2014, Địa điểm: B4-705 Báo cáo viên: Trịnh Thanh Đèo
Probabilistic models of fire forests
Thời gian: Từ 09:00 đến 10:30 Ngày 22/04/2014 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Xavier Bressaud
Period of rotor-router operation (part 2)
Thời gian: Từ 09:30 đến 11:00 Ngày 22/04/2014 Địa điểm: Thư viện Báo cáo viên: Phạm Văn Trung