Orbits of rotor-router operation and stationary distribution of random walks on directed graphs (Part 2)
Thời gian: Từ 09:30 đến 11:00 Ngày 19/06/2014 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Phạm Văn Trung
On injectivity of Leavitt path algebras III
Thời gian: Từ 09:30 đến 11:30 Ngày 18/06/2014 Địa điểm: B4-705 Báo cáo viên: Lê Văn An
The corners of Leavitt path algebras
Thời gian: Từ 15:00 đến 17:00 Ngày 18/06/2014 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Trịnh Thanh Đèo
Orbits of rotor-router operation and stationary distribution of random walks on directed graphs
Thời gian: Từ 09:30 đến 11:00 Ngày 12/06/2014 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Phạm Văn Trung
Giải tích trên thang thời gian và các vấn đề liên quan: Một số bài toán ổn định trên thang thời gian
Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00 Ngày 12/06/2014 Địa điểm: B4-705 Báo cáo viên: Nguyễn Hữu Dư
On injectivity of Leavitt path algebras II
Thời gian: Từ 10:00 đến 11:30 Ngày 12/06/2014 Địa điểm: Thư viện Báo cáo viên: Lê Văn An
On injectivity of Leavitt path algebras I
Thời gian: Từ 10:00 đến 11:30 Ngày 11/06/2014 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Lê Văn An
Test scripts and critical configurations of Chip Firing Game on directed graphs
Thời gian: Từ 09:30 đến 11:00 Ngày 05/06/2014 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Trần Thị Thu Hương
The regularity for Leavitt path algebras II
Thời gian: Từ 10:00 đến 11:30 Ngày 05/06/2014 Địa điểm: Thư viện Báo cáo viên: Lê Văn An
Giải tích trên thang thời gian và các vấn đề liên quan: các khái niệm và định lý cơ bản
Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00 Ngày 05/06/2014 Địa điểm: B4-705 Báo cáo viên: Nguyễn Hữu Dư